top of page
  1.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

    1. 1.   Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator: Manufactura Group Małgorzata Borychowska               Henryka I Brodatego 53/26, 02-496 Warszawa, NIP: 5222831879.  

  1. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika z Organizatorem można się skontaktować pod          podanymi adresami:

           a) Manufactura Group Małgorzata Borychowska Henryka I Brodatego 53/26, 02-496 Warszawa, NIP: 5222831879.

           b) office@manufacturagroup.pl

 

  1. 3.  Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika:

 

            a) w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika                                       (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przetwarzanie odbywa się przez okres uczestniczenia w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika i okres         do dnia pełnego skorzystania przez Uczestnika ze świadczenia Organizatora stanowiącego Nagrodę w Promocji,                                jednakże nie dłużej, niż do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika;

             b) w celu rozpatrzenia reklamacji związanej z udziałem w Akcji Promocyjnej – podstawą prawną przetwarzania danych jest                    prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw –                  przetwarzanie odbywa się przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej, nie dłużej niż do czasu                      skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika.

 

  1. 4.  Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.

    1. 5.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania od Organizatora ich sprostowania, usunięcia,                     ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą                   prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                           Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora.

    1. 6.  Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez                                   Organizatora.

    1. 7.  W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że Organizator przetwarza jego dane w sposób niewłaściwy, ma on prawo wniesienia                 skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

    1. 8.  Odbiorcami Danych osobowych Uczestnika są podmioty świadczące usługi hostingowe, informatyczne, księgowe i                             rachunkowe, podatkowe, prawne, firmy przewozowe lub kurierskie.

bottom of page